utlysningstext 2021

 
Utlysning av 2021 års ansökningsomgång
Stiftelsen Oscar och Lili Lamms Minne

 
Stiftelsen Oscar och Lili Lamms Minne har enligt sina stadgar till ändamål att ekonomiskt stödja vetenskaplig forskning för svensk naturvård, särskilt vad avser problem sammanhängande med markvård, vattenvård, landskapsvård och växtskydd. Stiftelsen fördelade under 2020 ca 10 miljoner kronor till åtta projekt. Beviljningsgraden var 17,3 %.

Stiftelsen har beslutat att tills vidare ha tematiska utlysningar. Detta innebar att 2020 års ansökningsomgång behandlade ansökningar inom landskapsvård och växtskydd. 2021 års ansökningsomgång kommer att omfatta markvård och vattenvård. Tematiska utlysningar tillämpas enbart inom bidragsformerna forskningsbidrag och doktorandanställningar.

Stiftelsen har fyra bidragsformer:

Forskningsbidrag - ansökningar lämnas in via stiftelsens elektroniska ansökningsportal senast 2021-06-03. Tidigare erhållet forskningsbidrag måste rapporteras senast 2021-06-17 för att sökande skall kunna få sin ansökan behandlad.

Doktorandanställningar ansökningar lämnas in via stiftelsens elektroniska ansökningsportal senast 2021-06-03.

Examensarbeten - det finns en deadline på våren (3/6) och en på hösten (15/10) för ansökningar under 2021. Ansökan lämnas in av handledaren för examensarbetet via stiftelsens elektroniska ansökningsportal. 
För att ansökan ska behandlas måste ansökan innehålla 1) en tydlig budget och 2) en tidsplan för det tänkta examensarbetet. I budgeten ska det specificeras hur stipendiebeloppet ska användas.


Vetenskapliga möten - ansökan för att anordna seminarier eller möten på Ekenäs herrgård kan lämnas in löpande under året.

Läs mer om de olika bidragsformerna här.

Definitioner

Landskapsvård
Den föreslagna forskningen ska ha relevans för svensk naturvård i betydelsen bevarande och restaurering av biologisk mångfald i en landskapskontext. Den kan avse arter, biotoper, ekosystem, landskapselement och naturgeografiska regioner, i samtliga fall med fokus på interaktionen med landskapets egenskaper och funktioner. 

Markvård
Begreppet markvård innefattar i detta sammanhang bevarande och restaurering av brukad och obrukad mark från lokal till nationell skala. Detta inkluderar såväl kemiska, fysikaliska samt biologiska aspekter. Om ansökan berör brukad mark, t ex jord- eller skogsbruk måste sökanden klart och tydligt redovisa kopplingen till naturvård så att det framgår att den föreslagna forskningen har som syfte att åstadkomma en miljömässig vinst jämfört, eller bevarande av, rådande förhållanden.
 
Vattenvård
Begreppet vattenvård innefattar i detta sammanhang bevarande och restaurering av vatten från lokal till nationell skala. Detta inkluderar såväl kemiska, fysikaliska samt biologiska aspekter. Det kan handla om vattenekosystem lokalt eller i landskapsskala, eller om grundvatten. Ansökan kan avse åtgärder som förhindrar eller mildrar effekter av påverkan från mänskliga aktiviteter (t ex vattenkraft, vattenbruk, jord- eller skogsbruk) som kan skada livsmiljöer i vatten eller vattenresurser för dricksvatten m.m. 

Växtskydd
Begreppet ”växtskydd” i detta sammanhang innefattar dels skyddandet av växter i ett naturvårdssammanhang (t ex genom olika åtgärder för att bevara den biologiska mångfalden eller genom planering av reservat), dels skyddandet av växter mot angrepp av parasiter, skadedjur, patogener och vilt i ett jord-eller skogsbruksperspektiv. Om ansökan berör jord- eller skogsbruk måste sökanden klart och tydligt redovisa kopplingen till naturvård så att det framgår att den föreslagna forskningen har som syfte att åstadkomma en miljömässig vinst jämfört med rådande förhållanden.

 
Observera att:


En sammanfattning på max 1 A4-sida ska ingå i ansökan. Sammanfattningen och relevansen är den del av ansökan som läses av beredningskommitténs ledamöter i den första selektionsomgången.

Sökande måste klart motivera hur projektförslaget passar in i stiftelsens ändamål samt utveckla och förtydliga hur ansökan kopplar till begreppet naturvård (se särskild ruta i ansökningsportalen angående relevans).

Stiftelsen accepterar overheadkostnader på maximalt 35 %.

Beviljat bidrag ska förvaltas av lärosäte i Sverige.

Sökande ska innan inlämnande av ansökan informera prefekt eller motsvarande

 
Sökande bör i god tid före sista inlämningsdatum besöka ansökningsportalen för att se hur ansökan ska utformas.

 

Portalen är öppen från och med mitten på mars 2021.

Sista ansökningsdag för forskningsbidrag och doktorandanställningar är den 3 juni 2021.


Teknisk support är tillgänglig till kl 16:00 men portalen är öppen till midnatt. 
 
Eventuella frågor besvaras av stiftelsens sekreterare:

Jan Fahleson
Dalaresan 28
757 55 Uppsala
Tel: 0705 28 80 63
E-post: janfahleson@hotmail.com