utlysningstext 2019

 
Utlysning av 2019 års ansökningsomgång
Stiftelsen Oscar och Lili Lamms Minne

 
Stiftelsen Oscar och Lili Lamms Minne har enligt sina stadgar till ändamål att ekonomiskt stödja vetenskaplig forskning för svensk naturvård, särskilt vad avser problem sammanhängande med markvård, vattenvård, landskapsvård och växtskydd. Stiftelsen fördelade under 2018 ca 10 miljoner kronor till åtta projekt. Beviljningsgraden var drygt 16 %.

Stiftelsen har beslutat att tills vidare ha tematiska utlysningar. Detta innebar att 2018 års ansökningsomgång behandlade ansökningar inom landskapsvård. 2019 års ansökningsomgång kommer att behandla ansökningar inom markvård och vattenvård. 2020 års ansökningsomgång kommer att omfatta landskapsvård och växtskydd. Tematiska utlysningar tillämpas enbart inom bidragsformerna forskningsbidrag och doktorandanställningar.

Stiftelsen har fyra bidragsformer:

Forskningsbidrag - ansökningar lämnas in via stiftelsens elektroniska ansökningsportal senast 2019-06-03. Tidigare erhållet forskningsbidrag måste rapporteras senast 2019-06-17 för att sökande skall kunna få sin ansökan behandlad.

Doktorandanställningar - ansökningar lämnas in via stiftelsens elektroniska ansökningsportal senast 2019-06-03.

Examensarbeten - ansökningar lämnas tills vidare in via stiftelsens elektroniska ansökningsportal löpande under året.  Observera att:
- Stiftelsen har avsatt medel för max fem (5) stipendier på vardera 10 000 kr.
- När fem stipendier har granskats och beviljats så är medlen slut för innevarande år.
- För att ansökan ska behandlas måste ansökan innehålla 1) en tydlig budget och 2) en tidsplan för det tänkta examensarbetet. I budgeten ska det specificeras hur stipendiebeloppet ska användas.


Vetenskapliga möten - ansökan för att anordna seminarier eller möten på Ekenäs herrgård kan lämnas in löpande under året.

Läs mer om de olika bidragsformerna här.

Definitioner

Landskapsvård
Den föreslagna forskningen ska ha relevans för svensk naturvård i betydelsen bevarande och restaurering av biologisk mångfald i en landskapskontext. Den kan avse arter, biotoper, ekosystem, landskapselement och naturgeografiska regioner, i samtliga fall med fokus på interaktionen med landskapets egenskaper och funktioner. 

Markvård
Begreppet markvård innefattar i detta sammanhang bevarande och restaurering av brukad och obrukad mark från lokal till nationell skala. Detta inkluderar såväl kemiska, fysikaliska samt biologiska aspekter. Om ansökan berör brukad mark, t ex jord- eller skogsbruk måste sökanden klart och tydligt redovisa kopplingen till naturvård så att det framgår att den föreslagna forskningen har som syfte att åstadkomma en miljömässig vinst jämfört, eller bevarande av, rådande förhållanden.
 
Vattenvård
Begreppet vattenvård innefattar i detta sammanhang bevarande och restaurering av vatten med avseende på biologiska, kemiska, fysikaliska och hydrologiska aspekter. Det kan handla om vattenekosystem lokalt eller i landskapsskala, eller om grundvatten. Ansökan kan avse åtgärder som förhindrar eller mildrar effekter av påverkan från mänskliga aktiviteter (t ex vattenkraft, vattenbruk, jord- eller skogsbruk) som kan skada livsmiljöer i vatten eller vattenresurser för dricksvatten m.m. 

Växtskydd
Begreppet ”växtskydd” i detta sammanhang innefattar dels skyddandet av växter i ett naturvårdssammanhang (t ex genom olika åtgärder för att bevara den biologiska mångfalden eller genom planering av reservat), dels skyddandet av växter mot angrepp av parasiter och patogener i ett jord-eller skogsbruksperspektiv. Om ansökan berör jord- eller skogsbruk måste sökanden klart och tydligt redovisa kopplingen till naturvård så att det framgår att den föreslagna forskningen har som syfte att åstadkomma en miljömässig vinst jämfört med rådande förhållanden.

 
Observera att:


En sammanfattning på max 1 A4-sida ska ingå i ansökan. Sammanfattningen är den del av ansökan som läses av berednings-kommitténs ledamöter i den första selektionsomgången.

Sökande måste klart motivera hur projektförslaget passar in i stiftelsens ändamål samt utveckla och förtydliga hur ansökan kopplar till begreppet naturvård (se särskild ruta i ansökningsportalen angående relevans).

Stiftelsen accepterar overheadkostnader på maximalt 35 %

Beviljat bidrag ska förvaltas av lärosäte i Sverige

Sökande ska innan inlämnande av ansökan informera prefekt eller motsvarande

 
Sökande bör i god tid före sista inlämningsdatum besöka ansökningsportalen för att se hur ansökan ska utformas.

 

Portalen är öppen från och med den 1 mars 2019

Sista ansökningsdag för forskningsbidrag och doktorandanställningar är den 3 juni 2019
 

För inloggning i portalen och vidare information se stiftelsens hemsida: www.stiftelsenlamm.a.se
 
Eventuella frågor besvaras av stiftelsens sekreterare:

Jan Fahleson
Dalaresan 28
757 55 Uppsala
Tel: 0705 28 80 63
E-post: janfahleson@hotmail.com