utlysningstext 2018

 
Utlysning av 2018 års ansökningsomgång
Stiftelsen Oscar och Lili Lamms Minne

 
Stiftelsen Oscar och Lili Lamms Minne har enligt sina stadgar till ändamål att ekonomiskt stödja vetenskaplig forskning för svensk naturvård, särskilt vad avser problem sammanhängande med markvård, vattenvård, landskapsvård och växtskydd. Stiftelsen fördelade under 2017 ca 11,5 miljoner kronor till åtta projekt. Beviljningsgraden var 10,3 %.

Stiftelsen har beslutat att tills vidare ha tematiska utlysningar. Detta innebar att 2017 års ansökningsomgång behandlade ansökningar inom markvård, vattenvård eller växtskydd, medan 2018 års ansökningsomgång kommer att behandla ansökningar inom landskapsvård. Tematiska utlysningar tillämpas enbart inom bidragsformerna forskningsbidrag och doktorandanställningar.

Stiftelsen har fyra bidragsformer:

Forskningsbidrag - ansökningar lämnas in via stiftelsens elektroniska ansökningsportal senast 2018-06-04. Tidigare erhållet forskningsbidrag måste rapporteras senast 2018-06-15 för att sökande skall kunna få sin ansökan behandlad.

Doktorandanställningar - ansökningar lämnas in via stiftelsens elektroniska ansökningsportal senast 2018-06-04.

Examensarbeten - ansökningar lämnas in via stiftelsens elektroniska ansökningsportal löpande under året.  Observera att:
- Stiftelsen har avsatt medel för max fem (5) stipendier på vardera 10 000 kr.
- När fem stipendier har granskats och beviljats så är medlen slut för innevarande år.
- För att ansökan ska behandlas måste ansökan innehålla 1) en tydlig budget och 2) en tidsplan för det tänkta examensarbetet. I budgeten ska det specificeras hur stipendiebeloppet ska användas.


Vetenskapliga möten - ansökan för att anordna seminarier eller möten på Ekenäs herrgård kan lämnas in löpande under året.

Läs mer om de olika bidragsformerna här.

Definitioner
Landskapsvård: Den föreslagna forskningen ska ha relevans för svensk naturvård i betydelsen bevarande och restaurering av biologisk mångfald i en landskapskontext. Den kan avse arter, biotoper, ekosystem, landskapselement och naturgeografiska regioner, i samtliga fall med fokus på interaktionen med landskapets egenskaper och funktioner. 

Växtskydd: Begreppet ”växtskydd” i detta sammanhang innefattar dels skyddandet av växter i ett naturvårdssammanhang (t ex genom olika åtgärder för att bevara den biologiska mångfalden eller genom planering av reservat), dels skyddandet av växter mot angrepp av parasiter och patogener i ett jord-eller skogsbruksperspektiv. Om ansökan berör jord- eller skogsbruk måste sökanden klart och tydligt redovisa kopplingen till naturvård så att det framgår att den föreslagna forskningen har som syfte att åstadkomma en miljömässig vinst jämfört med rådande förhållanden.
 
Observera att:


En sammanfattning på max 1 A4-sida ska ingå i ansökan. Sammanfattningen är den del av ansökan som läses av berednings-kommitténs ledamöter i den första selektionsomgången.

Sökande måste klart motivera hur projektförslaget passar in i stiftelsens ändamål samt utveckla och förtydliga hur ansökan kopplar till begreppet naturvård (se särskild ruta i ansökningsportalen angående relevans).

Stiftelsen accepterar overheadkostnader på maximalt 35 %

Beviljat bidrag ska förvaltas av lärosäte i Sverige

Sökande ska innan inlämnande av ansökan informera prefekt eller motsvarande

 
Sökande bör i god tid före sista inlämningsdatum besöka ansökningsportalen för att se hur ansökan ska utformas.

 

Portalen är öppen från och med den 1 mars 2018

Sista ansökningsdag för forskningsbidrag och doktorandanställningar är den 4 juni 2018
 

För inloggning i portalen och vidare information se stiftelsens hemsida: www.stiftelsenlamm.a.se
 
Eventuella frågor besvaras av stiftelsens sekreterare:

Jan Fahleson
Dalaresan 28
757 55 Uppsala
Tel: 0705 28 80 63
E-post: janfahleson@hotmail.com