utlysningstext 2017

 
Utlysning av 2017 års ansökningsomgång
Stiftelsen Oscar och Lili Lamms Minne

 
Stiftelsen Oscar och Lili Lamms Minne har enligt sina stadgar till ändamål att ekonomiskt stödja vetenskaplig forskning för svensk naturvård, särskilt vad avser problem sammanhängande med markvård, vattenvård, landskapsvård och växtskydd. Föreslagna projekt ska vara kopplade till areella näringar inom terrestra eller akvatiska miljöer. I areella näringar inkluderas även skötsel av skyddade områden, ekoturism och jakt etc. Stiftelsen fördelade under 2016 ca 11,4 miljoner kronor till sju projekt. Beviljningsgraden var 13,7 %.

Stiftelsen har beslutat att tills vidare ha tematiska utlysningar. Detta innebar att 2016 års ansökningsomgång behandlade ansökningar inom landskapsvård, medan 2017 års ansökningsomgång kommer att behandla ansökningar inom markvård, vattenvård eller växtskydd. Tematiska utlysningar tillämpas enbart inom bidragsformerna forskningsbidrag och doktorandanställningar.

Stiftelsen har fyra bidragsformer:

Forskningsbidrag - ansökningar lämnas in via stiftelsens elektroniska ansökningsportal senast 2017-06-01. Tidigare erhållet forskningsbidrag måste rapporteras senast 2017-06-15 för att sökande skall kunna få sin ansökan behandlad.

Doktorandanställningar - ansökningar lämnas in via stiftelsens elektroniska ansökningsportal senast 2017-06-01.

Examensarbeten - ansökningar lämnas in via stiftelsens elektroniska ansökningsportal senast 2017-10-01.  För att ansökan avseende examensarbete ska behandlas krävs att 1) arbetet inte är påbörjat innan styrelsen tar beslut över inlämnade ansökningar (normalt i mitten av november) och 2) att ansökan innehåller en tydlig budget och en tidsplan för det tänkta examensarbetet.

Vetenskapliga möten - ansökan för att anordna seminarier eller möten på Ekenäs herrgård kan lämnas in löpande under året.


Läs mer om de olika bidragsformerna här.

Definitioner
Landskapsvård: Den föreslagna forskningen ska ha relevans för svensk naturvård i betydelsen bevarande och restaurering av biologisk mångfald i en landskapskontext. Den kan avse arter, biotoper, ekosystem, landskapselement och naturgeografiska regioner, i samtliga fall med fokus på interaktionen med landskapets egenskaper och funktioner. 

Växtskydd: Begreppet ”växtskydd” i detta sammanhang innefattar dels skyddandet av växter i ett naturvårdssammanhang (t ex genom olika åtgärder för att bevara den biologiska mångfalden eller genom planering av reservat), dels skyddandet av växter mot angrepp av parasiter och patogener i ett jord-eller skogsbruksperspektiv. Om ansökan berör jord- eller skogsbruk måste sökanden klart och tydligt redovisa kopplingen till naturvård så att det framgår att den föreslagna forskningen har som syfte att åstadkomma en miljömässig vinst jämfört med rådande förhållanden.
 
Observera att:


En sammanfattning på max 1 A4-sida ska ingå i ansökan. Sammanfattningen är den del av ansökan som läses av berednings-kommitténs ledamöter i den första selektionsomgången.

Sökande måste klart motivera hur projektförslaget passar in i stiftelsens ändamål samt utveckla och förtydliga hur ansökan kopplar till begreppet naturvård (se särskild ruta i ansökningsportalen angående relevans).

Stiftelsen accepterar overheadkostnader på maximalt 35 %

Beviljat bidrag ska förvaltas av lärosäte i Sverige

Sökande ska innan inlämnande av ansökan informera prefekt eller motsvarande

 
Sökande bör i god tid före sista inlämningsdatum besöka ansökningsportalen för att se hur ansökan ska utformas.

 

Portalen är öppen från och med den 1 mars 2017
 

För inloggning i portalen och vidare information se stiftelsens hemsida: www.stiftelsenlamm.a.se
 
Eventuella frågor besvaras av stiftelsens sekreterare:

Jan Fahleson
Dalaresan 28
757 55 Uppsala
Tel: 0705 28 80 63
E-post: janfahleson@hotmail.com