bidragsformer

Forskningsbidrag

En del av stiftelsens utdelning av medel går till ettåriga forskningsbidrag. Ansökan ska hålla en sådan kvalitet att den skulle kunna hävda sig också i annat vetenskapligt sammanhang, t.ex. hos ett forskningsråd. Om ansökan gäller del av ett större projekt ska delprojektet specificeras och budgetförslaget motsvara arbetet i delprojektet. För giltig ansökan gäller att sökande ska inneha doktorsexamen.
Tidigare erhållet forskningsbidrag måste rapporteras senast 2021-06-17 
för att sökande skall kunna få sin ansökan behandlad.
Ansökningar lämnas in via stiftelsens elektroniska ansökningsportal senast 2021-06-03.


 

Doktorandanställningar
Stiftelsen utlyser doktorandanställningar, vardera omfattande ett belopp på 550 000 kr per år. Doktorandanställningarna är avsedda för forskarstuderande med projekt inom ramen för stiftelsens ändamål vid något av landets lärosäten och kan innehas under en aktiv period om fyra år. Medel för doktorandanställning söks av handledaren som ska vara tillsvidareanställd vid ett lärosäte i Sverige. Vidare ska sökanden ha uppfyllt de vid lärosätet formella kraven för att handleda doktorander. 
Ansökningar lämnas in via stiftelsens elektroniska ansökningsportal senast 2021-06-03.


Examensarbeten

Stiftelsen fördelar årligen ett antal stipendier för examensarbeten. Examensarbetet skall ligga inom ramen för stiftelsens ändamål och ges till studerande som arbetar med den obligatoriska examensuppgiften i grundutbildningen (mastersnivå). Beloppet är på 10 000 kr där 4 000 kr kvarhålls tills dess att examensarbetet är inlämnat och godkänt. Stipendiet är personligt och söks av den person (student) som ska utföra examensarbetet. Ansökningar inom ramen för examensarbeten kan gälla landskapsvård, markvård, vattenvård eller växtskydd, dvs de omfattas inte av stiftelsens beslut vad gäller tematiska utlysningar (se ovan).
- Deadline för ansökningar under 2021 kan lämnas in vid två tillfällen under året (3/6 och 15/10). Ansökan lämnas in av handledaren för det tänkta examensarbetet via stiftelsens elektroniska ansökningsportal. 
- För att ansökan ska behandlas måste ansökan innehålla 1) en tydlig budget och 2) en tidsplan för det tänkta examensarbetet. I budgeten ska det specificeras hur stipendiebeloppet ska användas.


Vetenskapliga möten på Ekenäs (se också under "Ekenäs herrgård" och "Vetenskapliga möten")

Bidrag för att anordna vetenskapliga seminarier och möten lämnas också av stiftelsen. Kraven är att de förläggs till stiftelsens egendom Ekenäs (se stiftelsens hemsida) och att de ryms inom stiftelsens ändamål.
Ansökan för att anordna seminarier eller möten kan lämnas in löpande under året.