Stiftelsen Oscar och Lili Lamms Minne fyller 50 år 2021
Jubileumsutlysning av två forskarpriser på vardera 2,5 miljoner kr

Bakgrund
Stiftelsen Oscar och Lili Lamms Minne bildades 1971 genom en generös kapitaldonation av döttrarna till Oscar och Lili Lamm. Samma år donerades även Ekenäs Herrgård och en jordbruksfastighet, båda belägna utanför Flen i Södermanland. Enligt stadgarna ska stiftelsen stödja ”vetenskaplig forskning för svensk naturvård, särskilt i vad avser problem sammanhängande med markvård, vattenvård, landskapsvård och växtskydd.” I och med att stiftelsen under 2021 fyller 50 år har stiftelsens styrelse beslutat utlysa två stycken forskarpriser på vardera 2,5 miljoner kronor.
 
Forskarpriserna är ämnade att användas till sökandes forskning under en femårsperiod. Priset ska användas till forskning inom något av de områden som stiftelsen stödjer och ska röra svenska förhållanden. Erhållet pris betalas ut i två omgångar. Vid projektstart utbetalas halva prissumman. Efter godkänd halvtidsrapport utbetalas resterande medel.
 
Behörighet 
Sökande skall uppfölja följande krav:

  • Vara forskare vid ett svenskt universitet eller högskola.
  • Ha disputerat 2011 eller senare (i Sverige eller utomlands). Justering av disputationsår p g a föräldraledighet eller långvarig allvarlig sjukdom är tillåtet. Relevant dokumentation skall i sådana fall bifogas ansökan.

 
Utvärdering 
Inlämnade ansökningar bedöms av en av stiftelsen tillsatt utvärderingskommitté. I bedömningsprocessen används följande kriterier:

  • Vetenskaplig kvalitet på det forskningsprojekt som beskrivs i ansökan, såsom originalitet och vetenskaplig höjd
  • Projektets relevans i förhållande till de områden som stiftelsen stödjer 
  • Sökandes vetenskapliga meriter
  • Genomförbarhet av projektet

Observera att ansökningarna utvärderas i en två-stegs process: i det första steget läser utvärderingskommittén endast projektsammanfattningen och relevansbeskrivningen. De ansökningar som går vidare till slutomgången läses i sin helhet.  
 
Ansökningsförfarande
Ansökan görs i stiftelsens ansökningsportal. Ansökan kan skrivas på svenska eller engelska.
 
Följande dokument ska bifogas ansökningsformuläret:

  • Forskningsplan. Den forskning som beskrivs i forskningsplanen skall vara inom något av de områden som stiftelsen stödjer och måste röra svenska förhållanden. Forskningsplanen ska omfatta maximalt 6 sidor, inklusive referenser. 
  • Sökandes CV och publikationslista (redigeras under sökandes personuppgifter)
  • Sökandes doktorsdiplom. Som kriterium för behörighet att söka gäller datum på diplomet och inte datum för muntligt försvar av doktorsavhandling. 

 
Sökande uppmanas att i tid gå in i ansökningsportalen för att bekanta sig med detaljerade anvisningar för hur ansökan ska utformas. 
 
Tidsplan
2021-01-01: Utlysningen öppnar
 
2021-04-06: Utlysningen stänger. Ansökningsportalen är öppen till midnatt.
 
September 2021: Stiftelsens styrelse tar beslut om vilka två forskare som tilldelas pris. Beslutet meddelas på stiftelsens hemsida.
 
December 2021: Tidigaste projektstart
 
Beviljat projekt ska påbörjas inom tre till fem månader efter styrelsens beslut. Prisutdelningsceremonin planeras till stiftelsens jubileumskonferens i november 2021.
 
Kontakt
Vid frågor kontakta stiftelsens sekreterare Jan Fahleson.